استاد من در مدیریت، آقای دکامی است

استاد من در مدیریت، آقای دکامی است


 

 

دیدگاه جناب آقای محمد امیری ، درباره مدیریت کاربردی: 

مدیرعامل پخش درسا

✅ استخدام میکنم در حد بوندس لیگا!!!

✅استاد بخش مدیریت من آقای دکامی است.