افراد توانمند را استخدام نکنید!

افراد توانمند را استخدام نکنید!


 

 

برای پرواز به بال های قدرتمند که همان کارمندان توانمند هستند نیاز دارید!

 

تصور بسیاری از مدیران این است که با استخدام افراد توانمند، ممکن است نتوانند آن ها را به خوبی کنترل کنند که تصوری بسیار اشتباه است. شما با استخدام افراد کم مهارت، افراد سازمان را به یک یا چند فرد توانمند در سازمان متکی کرده و سازمانی قائم به فرد میسازید. از یاد نبرید که نیروهای ضعیف، شرکتی ضعیف و در نهایت یک مدیر ضعیف میسازند.