بازخواست کارمندان!

بازخواست کارمندان!


کلید موفقیت یک مدیر درک درست کارمندانش است!

 

تا به حال به نتایج بازخواست کردن کارمندان، برای کاری که روی آن تسلطی ندارند فکر کرده اید؟

با انجام این کار، به کارمند می فهمانید که مدیری بی اختیار و نا آگاه هستید و ابتکار عمل ندارید و بد تر از همه این موارد، مدیری هستید که از اتفاقات اطرافش بی اطلاع است. کارمند چنین مدیرانی را خیلی کم باور دارند چرا که ریشه اتفاق را رها کرده و به دنبال مقصر است.