تفاوت بین استخدام و اخراج

تفاوت بین استخدام و اخراج


 

برخی سازمان ها در بدو ورود یک نیروی جدید، استقبال گرمی از او دارند و در این رفتار آنقدر افراط میکنند که باعث تحریک حس حسادت در کارمندان قدیمی میشود؛ همین سازمان ها، در زمان اخراج و یا خروج این فرد از سازمان، آنقدر رفتار بد و نا خوشایندی دارند که این بار نیروهای قدیم کاملاً از این که نکند در زمان خروج با آن ها نیز چنین برخوردی شود می ترسند!

 

مدیر عزیز! افراط در چه در زمان ورود و چه در زمان اخراج، تعادل فرهنگ سازمانی شما را به شدت بهم میریزد!