تفرقه بنداز و مدیریت کن!

تفرقه بنداز و مدیریت کن!این کار، کاریست که مدیران خود برتر بین به شدت انجام میدهند؛ چرا که منافع شان به هر چیزی اولویت دارد. این مدیران برای پوشاندن ضعف های مدیریتی شان، کارمندان را با هم درگیر کرده و از اب گل آلود ماهی میگیرند! آن ها نمیدانند در واقع انجام این کر سازمان ، تیم و تصویر(…)