روی ایده های خوب هم خط بکشید!

روی ایده های خوب هم خط بکشید!


ایده های خوب، ایده هایی هستند که معمولاً بعد از چندین ایده بد به ذهن ما میرسند؛ اما آیا می دانستید این ایده های خوب، میتوانند مانع رسیدن ما به ایده های عالی باشند؟ 

دلیل این موضوع این است که زمانی که تعداد بالایی ایده خوب وجود دارد، کل زمان و منابع شما و تیم شما صرف این ایده ها میشود و باعث میشود احتمال دستیابی به ایده های عالی بسیار کاهش پیدا کند. 

پس برای رسیدن به ایده های عالی، باید روی ایده های خوب هم خط بکشید!