سبک مدیریت و واکنش کارمندان

سبک مدیریت و واکنش کارمندان


 

سبک مدیریتی شما چیست؟

 

آیا همه کارمندانتان را به یک سبک مدیریت میکنید و اسم این کار را هم برقراری عدالت میگذارید؟

مدیران عزیز به این نکته توجه داشته باشید که نمیشود با یک روش همه کارمندان را مدیریت کرد؛ شخصیت کارمندان متفاوت است و شما برای یک مدیر موثر بودن باید بتوانید بر اساس شخصیت کارمندان و عملکرد آن ها مدیریتشان کنید.

 

این کارمندان نیستن که باید خودشان را با سبک مدیریتی شما وفق دهند، بلکه این شما هستید که باید با آنان همسو شوید.