مدیر ماشینی!

مدیر ماشینی!


مدیران ماشینی، مدیرانی هستند که دوست دارند کارمندانشان همواره در حال حرکت و جنب و جوش باشند؛ درست مثل یک ماشین متحرک!

این افراد زمانی که کارمندان را در حال استراحت ببینند تصور میکنند که کار انجام نمیدهد و شروع به غر زدن میکنند. 

کارمندان نیز در مقابله با چنین مدیرانی، چند کار ساده انجام میدهند به عنوان مثال همیشه در حال جنب و جوش هستند و زمانی که مدیر را میبینند شروع به انجام کار و فعالیت میکنند. 

مدیران ماشینی، کارمندانی مشغول دارند، اما نه کارمندانی که کار مفید میکنند. 

چطور مدیر ماشینی نباشیم؟ 

شما باید بپذیرید که کارمندانتان علاوه بر کار ممکن است زمانی را به استراحت، صحبت با یکدیگر و … اختصاص دهند و بر اساس این روند هاست که کارکنان به خلاقیت می رسند، سعی کنید نتایج را ببینید و فقط درباره نتایج با کارمندان صحبت کنید.