مشکلات شخصی در محل کار

مشکلات شخصی در محل کار


زمانی که توانایی مدیریت کردن و جداسازی مسائل کاری و شخصی را نداشته باشید، مشکلات شخصی تان وارد محل کار شده و مشکلات کاری نیز فضای خانواده را در بر میگیرند. 

البته این مسئله فقط مختص مدیران نیست و کارمندان زیادی هم نه تنها با این موضوع درگیر هستند بلکه از مدیر خود توقع دارند تا آن ها درک کند!

با یادگیری تفکیک کردن مسائل از یکدیگر، بهتر میتوانیم مشکلات را مدیریت کنیم!