پول انگیزه نمیدهد!

پول انگیزه نمیدهد!


بسیاری از مدیران اینطور تصور میکنند که از پول و یا پرداخت پاداش می توانند به عنوان ابزاری برای افزایش انگیزه کارمندان استفاده کنند؛ اما از این موضوع که پول فقط باعث ایجاد رضایت در کامند میشود غافل هستند.

سطح رضایت کارمند، جایی است که او فقط به اندازه ی بازخورد منفی نگرفتن از مدیر کار میکند و باقی ماندن کارمندان در این سطح بسیار خطرناک است.

کارمند شما زمانی به سطح انگیزه میرسد که از سطح رضایت عبور کرده باشد. 

یادگیری مهارت های مدیریت میتواند به شما کمک کند تا بسیار راحت تر، کارمندان خود را به سطح انگیزه برسانید.