چرا کارکنان به اهداف مدیر اعتقاد ندارند؟

چرا کارکنان به اهداف مدیر اعتقاد ندارند؟


مدیران در زمینه هدف گذاری به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول مدیرانی هستند که هدفی ندارند و یا اگر دارند هیچ ارتباطی بین اهداف ذهنی آنها و اهداف کارکنان وجود ندارد.

دسته دوم مدیرانی هستند که هدف دارند، اهداف خود را می نویسند و به کارکنان ابلاغ می کنند، اما کارمند رابطه بین نقش خود در سازمان و اهداف مدیر را درک نمی کند و این باعث می شود که نداند چگونه می تواند به این اهداف در سازمان کمک کند.

کارمندان زمانی می توانند راحت تر هدف سازمان را دنبال کنند که آن هدف بخشی از کارهای معمول آنها باشد و آنها بتوانند آن را درک کنند.

برای مثال، فرض کنید این هدف را برای تکنسین های فنی تعریف می کنید: «افزایش تولید 5 درصد در ماه».
آیا فکر می کنید آنها چیزی از این هدف می فهمند؟

نه، این هدف برای شما مهم است، اما برای واحد فنی مهم نیست.

اما اگر بگویید:
“کاهش توقف 3% ماشین آلات”
آنها این را درک می کنند و برای رسیدن به این هدف تمام تلاش خود را خواهند کرد. زیرا این هدف بخشی از کار آنهاست خوب.

حال باید یاد بگیرید که چگونه ابتدا اهداف اصلی سازمان را تحلیل کنید و سپس آنها را به زبان واحدهای مختلف سازمان ترجمه کنید.