کارمندان سرکش

کارمندان سرکش

[ad_1]

افراد نافرمان ثروت سازمان و تجارت شما هستند!!

آیا در سازمان خود با افرادی برخورد کرده اید که همه چیز را به چالش می کشند، به دنبال دلیلی برای انجام کارها می گردند و انجام کاری را به راحتی نمی پذیرند؟

این دسته از کارمندان که به آنها کارمندان سرکش می گوییم، به دلیل مخالفت های فراوانی که در همه امور دارند، می توانند دیگر کارکنان را خسته کنند و به مدیر ظلم کنند.

اما مدیران محترم!

شما نباید به کارمندان سرکش ظلم کنید. این افراد دارایی های سازمان شما هستند، باعث رشد و تغییر در سازمان شما می شوند و با به چالش کشیدن شما و تیم کمک قابل توجهی به رشد شما می کنند.

[ad_2]