کلید ذهن کارمند!

کلید ذهن کارمند!  مدیر عزیز! تنها مغز متفکر سازمان شما هستید؟   سازمانی را تصور کنید که در آن کارمندان هر ایده ای به مدیریت می دهند، با تخریب و تمسخر از سمت مدیر مواجه می شوند؛ در این سازمان آیا کارمندان دیگر علاقه به ارائه ایده و نظراتشان هستند؟ درست است؛ در این سازمان دیگر کارمندان(…)